TERMS

ข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้งาน (ข้อกำหนด) เหล่านี้สำหรับการเข้าเยี่ยมชม https://www.ตลาดอะไหล่.com (เว็บไซต์)

สิทธิความเป็นเจ้าของตามกฎหมายและข้อจำกัดในการใช้

เนื้อหาทุกอย่างในเว็บไซต์นี้ หรือในเว็บไซต์ย่อย และลิขสิทธิ์ทุกอย่าง เครื่องหมายการค้า สิทธิทางปัญญาที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหา เป็นของบริษัท ออโต้ พาร์ท ออนไลน์ (ประเทศไทย) (ต่อไปนี้จะเรียกว่า "ตลาดอะไหล่") หรือเจ้าของเนื้อหานั้น ๆ เนื้อหาเหล่านี้ไม่สามารถถูกนำไปใช้ ลอกเลียน แก้ไข แปลความ แจกจ่าย หรือการประยุกต์ใช้อื่น ๆ ที่ไม่ได้รับอนุญาตจากตลาดอะไหล่หรือเจ้าของเนื้อความนั้น ตลาดอะไหล่สงวนสิทธิที่จะเพิ่ม ลบ หรือปรับเปลี่ยนข้อกำหนด หรือเนื้อหาของเว็บไซต์ โดยไม่ต้องมีการประกาศแจ้งล่วงหน้า

การสละสิทธิ์การรับประกันเนื้อหา

เนื้อหาต่าง ๆ ในเว็บไซต์ หรือในเว็บไซต์ย่อยถูกจัดทำขึ้นโดยไม่มีการรับประกันว่าเนื้อหาต่าง ๆ นี้จะปราศจากข้อผิดพลาด ตลาดอะไหล่จะใช้ความพยายามเต็มความสามารถในการให้ข้อมูลที่ถูกต้องและทันสมัยในเว็บไซต์ แต่ไม่รับประกันถึงความถูกต้อง สมบูรณ์แบบ และ/หรือ การตรงต่อเวลา

การสละสิทธิ์รับประกันเว็บไซต์ที่เชื่อมโยงภายนอก

ตลาดอะไหล่ไม่ใช่ผู้ดำเนินการ หรือดูแลเนื้อหาของเว็บไซต์อื่นที่เชื่อมโยงไปถึง (เว็บไซต์เชื่อมโยง) ทั้งทางตรงและทางอ้อม การอ้างถึงเว็บไซต์เชื่อมโยงอื่น ๆ หรือผลิตภัณฑ์ Third Party หรือการบริการในเว็บไซต์ ตลาดอะไหล่สละสิทธิ์ทางกฏหมายในการเข้าถึงและใช้เว็บไซต์เชื่อมโยงเหล่านั้น

จำกัดของการรับผิดชอบทางกฎหมาย

ตลาดอะไหล่ไม่รับผิดชอบทางกฎหมายทั้งทางตรง ทางอ้อม โดยบังเอิญ ผลสืบเนื่อง การลงโทษ หรือความเสียหายอื่น ๆ (รวมถึง, แต่ไม่จำกัดใน, การสูญเสียทางเศรษฐกิจ, การสูญเสียผลตอบแทน, การสูญเสียรายได้, การสูญเสียข้อมูล) อันเนื่องมาจากการเข้าถึง หรือไม่สามารถเข้าถึงตัวเว็บไซต์ หรือเว็บไซต์เชื่อมโยง ถึงแม้ว่าจะได้รับคำแนะนำในความเป็นไปได้ของความเสียหายนั้น ๆ

เนื้อหาที่ถูกส่งมา

เนื้อหา ข้อมูล หรือความคิดต่าง ๆ ที่ผู้ใช้ส่ง หรือประกาศบนเว็บไซต์ ให้ถือว่าเป็นเนื้อหาที่ไม่เป็นความลับและไม่มีกรรมสิทธิ์ และทางตลาดอะไหล่ไม่มีพันธะข้อผูกมัด รวมถึงพันธะต่อการปิดเนื้อหาเป็นความลับต่อเนื้อหาที่ถูกส่งมาเหล่านี้

การเชื่อมโยงจากเว็บไซต์อื่น

ตลาดอะไหล่อนุญาตให้มีการเชื่อมโยงมายังเว็บไซต์ได้ ภายใต้นโยบายต่อไปนี้ เว็บไซต์ที่จะเชื่อมโยงมาต้องไม่ทำให้ตลาดอะไหล่เสื่อมเสีย หรือทำลายชื่อเสียง หรือประกอบด้วยเนื้อหาที่ไม่เหมาะสม

เว็บไซต์ที่จะเชื่อมโยงมาต้องไม่สร้างเฟรมครอบเนื้อหาของตลาดอะไหล่ หรือวิธีใด ๆ ที่ทำให้แสดงว่าเนื้อหานั้นไม่ได้เป็นของตลาดอะไหล่

จะต้องใช้ชื่อบริษัท และกลุ่มบริษัทอย่างถูกต้อง

ท่านสามารถสร้างการเชื่อมโยงได้ ดังนี้

<a href="https://www.ตลาดอะไหล่.com">ตลาดอะไหล่</a >

การอนุญาตให้เชื่อมโยงนี้ จะสิ้นสุดทันทีหากมีการฝ่าฝืนเงื่อนไขการใช้งานใด ๆ ในเว็บไซต์นี้ หรือในเว็บไซต์ย่อย เมื่อมีการยกเลิกการอนุญาตลิงก์เชื่อมโยงต่าง ๆ ถึงตลาดอะไหล่จะต้องถูกลบออก

ความปลอดภัยของข้อมูล

ตลาดอะไหล่ตระหนักถึงความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ตลาดอะไหล่จะรักษาข้อมูลที่ได้รับจากท่านไว้เป็นความลับและปลอดภัย และจัดให้มีมาตรการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลภายใต้ข้อกำหนดของกฎหมาย เพื่อให้ความคุ้มครองที่เหมาะสมสำหรับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน จากการใช้ในทางที่ผิด การเข้าใช้โดยไม่ได้รับอนุญาต การเปิดเผย หรือจากการสูญหายของข้อมูล

นโยบายความเป็นส่วนตัว การเก็บและการใช้ข้อมูลของผู้ใช้บริการและกรรมสิทธิ์ในข้อมูล

ตลาดอะไหล่มีฐานะเป็น “ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล”

ตลาดอะไหล่จะดำเนินการเก็บรวบรวม ใช้ หรือ เปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของท่านภายใต้ฐานของกฎหมายและจะปฏิบัติตามบทบัญญัติในพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 และกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด

ตลาดอะไหล่จะดำเนินการภายใต้มาตรฐานการรักษาข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อป้องกันการรั่วไหลหรือสูญหายของข้อมูลส่วนบุคคล โดยตลาดอะไหล่จะไม่เปิดเผย ขาย หรือ แลกเปลี่ยนข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน และจะดำเนินการภายใต้วัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวของตลาดอะไหล่เท่านั้น

ตลาดอะไหล่เป็นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บข้อมูลมาตามเงื่อนไขการใช้งานนี้

ตลาดอะไหล่มีสิทธิในการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้กับหน่วยงานของรัฐ หรือ หน่วยงานด้านความปลอดภัย หากมีการร้องขอจากหน่วยงานดังกล่าวข้างต้น ภายใต้ข้อกำหนดของกฎหมาย

ท่านสามารถตรวจสอบรายละเอียดเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวของตลาดอะไหล่เพิ่มเติมได้ทางเว็บไซต์ https://www.ตลาดอะไหล่.com/page/policy และท่านสามารถติดต่อตลาดอะไหล่ได้ทางเว็บไซต์ https://www.ตลาดอะไหล่.com/contact หรือส่งอีเมลถึงตลาดอะไหล่ได้ที่ info@taladalai.com และสามารถโทรศัพท์ติดต่อตลาดอะไหล่ได้ที่ 091-889-5127 เวลาทำการจันทร์ - ศุกร์ 08.00 -17.00 น.

กฎหมายที่ใช้บังคับ

ข้อกำหนดนี้อยู่ภายใต้บังคับและการตีความตามกฎหมายไทย หากพบว่ามีส่วนใดส่วนหนึ่งของเงื่อนไขการใช้งานนี้เป็นโมฆะหรือใช้บังคับไม่ได้ ส่วนดังกล่าวย่อมไม่กระทบความสมบูรณ์ของเงื่อนไขการใช้งานทั้งหมด

นโยบายคืนสินค้า

ระยะเวลาในการคืนสินค้า

เมื่อลูกค้าได้รับสินค้า ลูกค้าต้องตรวจสอบบรรจุภัณฑ์จากผู้จัดส่ง ว่าอยู่ในสภาพสมบูรณ์ ไม่เปียกน้ำ ชำรุด ฉีกขาด หรือเสียหาย หากสินค้าอยู่ในสภาพไม่สมบูรณ์ ลูกค้าสามารถปฏิเสธการรับสินค้าจากผู้ส่งได้

และหากลูกค้ารับสินค้าและตรวจสอบสินค้าแล้วพบว่า สินค้าไม่ตรงกับรายการที่สั่งซื้อ ท่านสามารถติดต่อ info@taladalai.com เพื่อประสานงานเปลี่ยนสินค้าภายใน 3 วัน ทั้งนี้ สินค้าที่นำกลับมาเปลี่ยนต้องอยู่ในสภาพสมบูรณ์และไม่เคยถูกนำไปทดลองติดตั้งใช้งาน

เงื่อนไขการเปลี่ยน/คืนสินค้า

ตลาดอะไหล่.com จะรับเปลี่ยน / คืนสินค้า ในกรณีดังต่อไปนี้
  • 1. สินค้ามีความบกพร่อง/ชำรุด/เสียหายอันเกิดจากผู้ผลิต สินค้าไม่ตรงตามใบสั่งซื้อ สินค้าได้รับความเสียหายในระหว่างการจัดส่ง
  • 2. สินค้าที่ทำการเปลี่ยน/คืนนั้น จะต้องอยู่ในสภาพไม่เคยถูกนำไปทดลองติดตั้ง และอยู่ในบรรจุภัณฑ์เหมือนเดิมทุกประการ พร้อมแนบใบกำกับภาษี/ใบเสร็จรับเงิน (Invoice)/ภาพถ่าย เพื่อประกอบการเปลี่ยน/คืนสินค้า
หากมีข้อสงสัยหรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อฝ่ายบริการลูกค้า info@taladalai.com

การคืนเงิน

ลูกค้าจะสามารถรับเงินคืน โดยมีเงื่อนไขดังนี้
  • 1. เมื่อบริษัทฯ ได้ยืนยันการรับสินค้ากับทางลูกค้าเรียบร้อยแล้ว
  • 2. สินค้าอยู่ในสภาพไม่เคยถูกนำไปทดลองติดตั้ง และอยู่ในบรรจุภัณฑ์เหมือนเดิมทุกประการ
  • 3. บริษัทฯ จะคืนเงินผ่านการโอนเงินสดเข้าบัญชีธนาคารเท่านั้น โดยลูกค้าจำเป็นต้องแจ้งข้อมูลที่จำเป็นได้แก่ ชื่อและนามสกุลของลูกค้าที่ตรงกับชื่อผู้ที่ทำรายการซื้อ และเลขที่บัญชีธนาคารของลูกค้าโดยมีชื่อตรงกับผู้ที่ทำรายการซื้อ
  • 4. ภายหลังรับเรื่องติดต่อขอคืนเงินแล้ว บริษัทฯ จะประสานงานและดำเนินการทุกขั้นตอนให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน
เงื่อนไขการใช้งานนี้มีผลใช้ตั้งแต่วันที่ 27 พฤษภาคม 2564 เป็นต้นไป


นโยบายคืนสินค้า

ลูกค้าสามารถส่งสินค้าคืนได้ภายใน 3 วัน นับจากวันที่ได้รับสินค้า
อ่านรายละเอียดการคืนสินค้าได้ที่นี่

วิธีการชำระเงิน

1. ชำระทันทีผ่านบัตรเครดิต/ บัตรเดบิต
2. ชำระทันที Internet Banking / Mobile Banking

mastercard
VISA

จัดส่งด่วนในประเทศ

ตลาดอะไหล่จัดส่งสินค้าทุกชิ้นด้วยบริการ EMS ของไปรษณีย์ไทย เมื่อลูกค้าได้รับหมายเลขคำสั่งซื้อแล้ว สามารถติดตามสถานะได้ที่นี่