PRIVACY : นโยบายด้านการบริหารจัดการความเป็นส่วนตัวและข้อมูลส่วนบุคคล

1. นโยบายด้านการบริหารจัดการความเป็นส่วนตัวและข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัท ออโต้ พาร์ท ออนไลน์ (ประเทศไทย) จำกัด

ด้วยบุคคลย่อมมีสิทธิได้รับความคุ้มครองจากการแสวงประโยชน์โดยมิชอบจากข้อมูลส่วนบุคคล ที่เกี่ยวกับตน ทั้งนี้ตามที่กฎหมายบัญญัติ บริษัท ออโต้ พาร์ท ออนไลน์ (ประเทศไทย) จำกัดมุ่งมั่นที่จะเพิ่มประสิทธิภาพค่านิยมขององค์กรอย่างต่อเนื่อง ดำเนินกิจการอย่างมี ธรรมาภิบาลเพื่อให้เป็นที่ไว้วางใจของลูกค้า จากการยึดปรัชญาองค์กรนี้เป็นหลักนำ จึงทำให้บริษัทฯ ด้องปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ และ แนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล จัดให้มีวิธีการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลที่ เหมาะสม และมีมาตรการรักษาความปลอดภัย ที่เหมาะสมสำหรับการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า ของบริษัทฯ

2. นิยาม (Define)

“ข้อมูลส่วนบุคคล” หมายความว่า ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคล ซึ่งทำให้สามารถระบุตัวบุคคลนั้นได้ไม่ว่า ทางตรงหรือทางอ้อม

“บริษัทฯ” หมายความว่า บริษัท ออโต้ พาร์ท ออนไลน์ (ประเทศไทย) จำกัด
“ผู้ใช้บริการ” หมายความว่า บุคคลหรือนิติบุคคลที่เป็นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ที่เข้ามาใช้บริการของบริษัทฯ หรือ ที่เข้ามาติดต่อยังระบบสารสนเทศของบริษัทฯ
“ผู้ควบคุมข้อมูล” หมายความว่า ผู้ซึ่งมีอำนาจหนาที่ตัดสินใจเกี่ยวกับการบริหารจัดการข้อมูลส่วน บุคคล ซึ่งรวมถึงการเก็บรวบรวม การใช้และการเปิดเผยข้อมูล
“ระบบข้อมูลสารสนเทศ” หมายความว่า ระบบคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่ายติดต่อสื่อสาร ระบบเครือข่ายเชื่อมต่อเข้าระบบอินเทอร์เน็ต ระบบเก็บข้อมูล ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) ระบบสื่อสารข้อมูลทุกประเภท ข้อมูลเอกสาร ข้อมูลอุปกรณ์สื่อสาร อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ต่อพ่วง หรือ อุปกรณ์ใดๆ ที่เกี่ยวข้องอันเป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัท ตลาดอะไหล่ จำกัด และ/หรือที่บริษัท ออโต้ พาร์ท ออนไลน์ (ประเทศไทย) จำกัดได้รับอนุญาตให้ใช้ได้ตามกฎหมาย

3. วัตถุประสงค์ (Objective)

บริษัท ออโต้ พาร์ท ออนไลน์ (ประเทศไทย) จำกัดได้จัดทำนโยบายการคุ้มครองขอมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ ขึ้น สำหรับใช้ในการบริหารจัดการข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัทฯ ซึ่งรวมถึงการเก็บรวบรวม การใช้และการ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อคุ้มครองความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของ ผู้ใช้บริการทุกท่านที่ติดต่อเข้ามายังเว็บไซต์ของบริษัท

ทั้งนี้ บริษัทสามารถกำหนดแนวปฏิบัติในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการ เพื่อกำหนดรายละเอียดของนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลโดย นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ ได้ผ่านการอนุมัติและผลักดันโดยผู้บริหารระดับสูง และมี การประกาศนโยบายดังกล่าวให้แก่พนักงานและบุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้องรับทราบโดยทั่วกัน

4. การบังคับใช้ (Enforcement)

นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการทุกท่าน (Personal Information Identification) ที่ติดต่อเข้ามายังระบบข้อมูลสารสนเทศของบริษัท ให้มีผลบังคับใช้กับการเก็บ รวบรวม การใช้ การเปิดเผย การแก้ไขเปลี่ยนแปลง หรือกระทำการใดๆ ต่อข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัท ออโต้ พาร์ท ออนไลน์ (ประเทศไทย) จำกัด โดยมีฝ่ายดูแลการปฏิบัติตามกฎหมายเป็นผู้กำกับติดตาม และ ตรวจสอบให้ปฏิบัติตามนโยบายฉบับนี้อย่างเคร่งครัด

5. การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลอย่างจำกัด

บริษัทฯ มีการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการด้วยวิธีการตามกฎหมายและเป็นธรรม โดยบริษัทฯ จะจัดเก็บข้อมูลเท่าที่จำเป็นสำหรับการให้บริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ตามวัตถุประสงค์ในการดำเนินงานของบริษัทฯ และตามที่กฎหมายกำหนดเท่านั้น โดยจะขอความยินยอมจากผู้ใช้บริการก่อนทำการเก็บรวบรวม เว้นแต่เป็นกรณีที่กฎหมายกำหนด และหรือในกรณีตามที่กำหนดไว้ในนโยบายฉบับนี้ โดยบริษัทฯ จะรักษาข้อมูลเหล่านั้นไว้เป็นความลับ

ข้อมูลส่วนบุคคลที่จัดเก็บ อาจรวมถึง (แต่ไม่จำกัดเพียงแค่) ข้อมูลดังต่อไปนี้:

 • ข้อมูลในการติดต่อ เช่น ชื่อ นามสกุล เอกสารที่ระบุตัวตน เพศ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ หมายเลขโทรสาร และอีเมล:
 • ข้อมูลรถ เช่น เลขตัวถัง ทะเบียน รุ่น สี รายละเอียดอื่นๆ ของรถ:
 • ข้อมูลการใช้สินค้า และ/หรือบริการ:
 • ความสนใจและความชื่นชอบส่วนบุคคลของท่าน ซึ่งจะช่วยให้ทางบริษัทเลือกนำเสนอผลิตภัณฑ์ให้แก่ท่านได้อย่างเหมาะสมที่สุด:
 • ข้อมูลที่ท่านอนุญาต เกี่ยวกับความชอบด้านการตลาด หรือที่ได้มาจากการมีส่วนร่วมในการตอบแบบสำรวจ การแข่งขัน การประกวด การจับรางวัล หรือข้อเสนอในการส่งเสริมการขาย และ/หรือ:
 • การใช้คุกกี้ (Cookies)เว็บไซต์ของบริษัทฯ มีการใช้คุกกี้ที่เชื่อมโยงกับข้อมูลส่วนบุคคลได้ เพื่อความสะดวกสบายในการใช้งานเว็บไซต์มากขึ้น
 • บันทึกการใช้งาน (Log Files)เว็บไซต์ของบริษัทฯ

6. คุณภาพของข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทฯ มีการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการ เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในการดำเนินงานตามภารกิจของบริษัทฯ ซึ่งเป็นไปตามอำนาจหน้าที่และวัตถุประสงค์ในการดำเนินงานของบริษัทฯ ที่ได้กำหนดไว้โดยข้อมูลที่ได้ทำการจัดเก็บนั้น บริษัทฯ จะให้ความสำคัญถึงความสมบูรณ์ และทำให้เป็นปัจจุบันและทันสมัยอยู่เสมอ

7. การระบุวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวมข้อมูล

บริษัทฯ มีการรวบรวม จัดเก็บ ใช้ หรือเผยแพร่ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการ เพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้

 • เพื่อส่งมอบข้อความแจ้งเตือน ข้อมูลบริการ หรือผลิตภัณฑ์ และข้อมูลการตลาดของบริการ หรือผลิตภัณฑ์นั้น ๆ ให้แก่ท่าน
 • เพื่อให้ท่านเป็นคู่สัญญา ในข้อตกลง และ/หรือสัญญาที่จำเป็น ที่เกี่ยวข้องกับการขาย และการจัดหาผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ หรือเพื่อการจัดหาสินค้าและบริการ
 • วัตถุประสงค์ที่จัดขึ้นเป็นพิเศษ สำหรับบริการ หรือผลิตภัณฑ์ใด ๆ ที่เบริษัทฯนำเสนอ
 • การดำเนินกิจกรรมทางการตลาด และวิจัยลูกค้า ที่เกี่ยวข้องกับบริการ และผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องของบริษัทฯ
 • การเก็บบันทึกข้อมูลเพื่อการจัดการภายใน
 • เพื่อให้บริษัทฯ สามารถส่งข้อมูลทางอีเมล ใช้วิธีการสื่อสารทางโทรคมนาคม (โทรศัพท์ หรือการส่งข้อความ) หรือเครือข่ายสังคมที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ และบริการที่นำเสนอโดยบริษัทในเครือ
 • เพื่อสร้าง และบริหารจัดการความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่บริษัทฯ มีกับท่าน ทางช่องทางใด ๆ ให้ดีขึ้น
 • เพื่อดำเนินการต่อการติดต่อสื่อสารใด ๆ ของท่านกับทางบริษัท (เช่น การตอบข้อสงสัยใด ๆ และจัดการกับข้อร้องเรียน และข้อเสนอแนะในการบริการลูกค้า
 • การให้บริการหลังจากการขาย เช่น การบริการหลังการขาย และ/หรือการบริการลูกค้าในเรื่องที่เกี่ยวข้อง
 • เพื่อส่งมอบผลิตภัณฑ์ และหรือบริการที่ท่านร้องขอ
 • เพื่อแจ้งให้ท่านทราบถึงสิทธิประโยชน์ และการเปลี่ยนแปลงลักษณะของผลิตภัณฑ์ และ/หรือบริการของเรา
 • เพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมาย กฎ ประกาศ หรือคำสั่ง ที่เป็นข้อบังคับสำหรับการดำเนินงานใดๆของบริษัทฯ
หากภายหลังบริษัทฯ เปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล บริษัทฯ จะประกาศไว้ในเว็บไซต์ทางการของบริษัทฯ

8. ข้อจำกัดในการนำข้อมูลส่วนบุคคลไปใช้

บริษัทฯ จะไม่เปิดเผย แสดง หรือทำให้ปรากฏในลักษณะอื่นใดที่ไม่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ในการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคล เว้นแต่ได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล หรือเป็นกรณีที่มีกฎหมายหรือคำสั่งศาลบังคับให้เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลได้

9. การรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทฯ จะดำเนินการตามขั้นตอนอย่างเหมาะสม เพื่อป้องกันข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเก็บไว้ ไม่ให้สูญหาย ถูกนำไปใช้ในทางที่ผิด แก้ไข เข้าถึง หรือ เปิดเผย เปลี่ยนแปลง หรือทำลายข้อมูล โดยไม่ได้รับอนุญาตหรือโดยไม่ตั้งใจ

10. การเปิดเผยเกี่ยวกับการดำเนินการ นโยบาย และแนวปฏิบัติด้านการบริหารจัดการความเป็นส่วนตัวและข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทฯ จะเปิดเผยนโยบาย และแนวปฏิบัติด้านการบริหารจัดการความเป็นส่วนตัวและข้อมูลส่วนบุคคลให้แก่ผู้ใช้บริการทราบ และหากมีการปรับปรุงแก้ไข บริษัทฯ จะดำเนินการเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ (https://www.ตลาดอะไหล่.com)

11. ความรับผิดชอบของบุคคลซึ่งทำหน้าที่ควบคุมข้อมูล

 • บริษัทฯ จะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการเพียงเท่าที่จำเป็น ตามวัตถุประสงค์ในการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคล ที่มีการระบุไว้ในนโยบายด้านการบริหารจัดการความเป็นส่วนตัวและข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัทฯ เท่านั้น
 • บริษัทฯ ขอรับรองว่าจะไม่นำข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการที่ได้เก็บรวบรวมไว้ไปเปิดเผย แสดง หรือทำให้ปรากฏในลักษณะอื่นใดที่ไม่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ในการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคล เว้นแต่ได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลโดยทำหนังสือให้ความยินยอมเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลเป็นลายลักษณ์อักษร หรือเป็นกรณีที่มีกฎหมายกำหนดให้กระทำได้
 • ในกรณีที่บริษัทฯ ได้ว่าจ้างหน่วยงานอื่นเพื่อให้ดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการ เช่น การรับประกันสินค้า การจัดส่งพัสดุ การวิเคราะห์เชิงสถิติในกิจการหรือกิจกรรมของบริษัทฯ เป็นต้น บริษัทฯ จะกำหนดให้หน่วยงานที่ได้ว่าจ้างให้ดำเนินการดังกล่าว เก็บรักษาความลับและความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการ และกำหนดข้อห้ามมิให้มีการนำข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว ไปใช้นอกเหนือจากกิจกรรมหรือกิจการของบริษัทฯ
 • เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ที่เกี่ยวข้องต้องปฏิบัติตามนโยบาย และแนวปฏิบัติด้านการบริหารจัดการความเป็นส่วนตัวและข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัทฯ ที่ประกาศใช้อย่างเคร่งครัด และมีบทลงโทษสำหรับเจ้าหน้าที่ที่ฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบัติตามนโยบายฉบับนี้ เป็นไปตามกฎระเบียบของบริษัทฯ

12. การรวบรวมข้อมูลจากที่มาหลายๆ แห่ง

บริษัทฯ มีการนำข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้มาจากผู้ใช้บริการผ่านทางเว็บไซต์ และเอกสารต่างๆ ไปรวมกับข้อมูลส่วนบุคคลในฐานข้อมูลหลักที่ได้มาจากการให้บริการของบริษัทฯ ซึ่งบริษัทฯ กำหนดให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องต้องปฏิบัติตามนโยบาย และแนวปฏิบัติด้านการบริหารจัดการความเป็นส่วนตัวและข้อมูลส่วนบุคคลตามที่ประกาศไว้อย่างเคร่งครัด

13. การให้บุคคลอื่นใช้หรือการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทฯ จะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่มีการจัดเก็บรวบรวมไว้ให้กับบุคคลอื่นหรือหน่วยงานอื่นที่ไม่เกี่ยวข้อง เว้นแต่ได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล หรือกรณีต้องเปิดเผยตามกฎหมาย

14. การทบทวนนโยบายด้านการบริหารจัดการความเป็นส่วนตัวและข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทฯ จะพิจารณาทบทวนปรับปรุงนโยบายด้านการบริหารจัดการความเป็นส่วนตัวและข้อมูลส่วนบุคคลให้มีความทันสมัยและเป็นมาตรฐานที่ยอมรับได้อย่างสม่ำเสมอ ดังนั้น บริษัทฯ จึงขอแนะนำให้ผู้ใช้บริการอ่านนโยบายด้านการบริหารจัดการความเป็นส่วนตัวและข้อมูลส่วนบุคคลทุกครั้งที่เยี่ยมชมหรือมีการใช้บริการจากเว็บไซต์ (https://www.ตลาดอะไหล่.com)

15. การใช้ และการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับผู้ใช้บริการ

บริษัทฯ จะไม่นำข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการ ไปดำเนินการอื่นนอกเหนือไปจากวัตถุประสงค์ที่บริษัทฯ ระบุไว้ในนโยบายด้านการบริหารจัดการความเป็นส่วนตัวและข้อมูลส่วนบุคคล หากมีความจำเป็นต้องนำข้อมูลส่วนบุคลไปใช้ดำเนินการอื่นนอกเหนือไปจากวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ บริษัทฯ จะติดต่อไปยังเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อขอความยินยอมในการนำข้อมูลส่วนบุคคลไปใช้ในวัตถุประสงค์อื่น

16. การจัดเก็บ การเข้าถึง การแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคล และการเพิกถอนความยินยอม

บริษัทฯ จะจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการไว้ในระยะเวลาเท่าที่จำเป็นเพื่อปฏิบัติตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ในนโยบายฉบับนี้ หากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลต้องการ เข้าถึง แก้ไขข้อมูลส่วนบุคคล และ/หรือ เพิกถอนความยินยอมในการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคล สามารถแจ้งความประสงค์ดังกล่าวได้ที่สำนักงานใหญ่ บริษัท ตลาดอะไหล่ จำกัด พร้อมแนบสำเนาบัตรประชาชนหรือรายละเอียดอื่น ๆ ที่เทียบเท่าตามที่บริษัทฯร้องขอและตามที่กฎหมายอนุญาต บริษัทฯ จะบันทึกความประสงค์ดังกล่าวไว้เป็นหลักฐาน และพิจารณาดำเนินการให้เหมาะสมภายใน 30 วัน นับจากวันที่เราได้รับเอกสารที่กรอกข้อมูลครบถ้วนสมบูรณ์จากท่านแล้ว

มีความเป็นไปได้ว่า ในบางกรณี บริษัทฯ อาจต้องระงับการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เช่น เมื่อไม่สามารถยืนยันตัวตนของท่านได้ หรือในกรณีที่ข้อมูลที่ร้องขอมีลักษณะเป็นการค้าที่เป็นความลับ หรือในกรณีที่ได้รับคำขอซ้ำสำหรับข้อมูลเดิม อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ จะแจ้งให้ท่านทราบถึงสาเหตุที่ไม่สามารถทำตามคำร้องของท่านได้


นโยบายคืนสินค้า

ลูกค้าสามารถส่งสินค้าคืนได้ภายใน 3 วัน นับจากวันที่ได้รับสินค้า
อ่านรายละเอียดการคืนสินค้าได้ที่นี่

วิธีการชำระเงิน

1. ชำระทันทีผ่านบัตรเครดิต/ บัตรเดบิต
2. ชำระทันที Internet Banking / Mobile Banking

mastercard
VISA

จัดส่งด่วนในประเทศ

ตลาดอะไหล่จัดส่งสินค้าทุกชิ้นด้วยบริการ EMS ของไปรษณีย์ไทย เมื่อลูกค้าได้รับหมายเลขคำสั่งซื้อแล้ว สามารถติดตามสถานะได้ที่นี่